اسامی پذیرفته شدگان در آزمون شهرداری شهریور ماه 94

لازم به ذکر است کسانی که موفق به قبولی در این آزمون نشده اند اسامی آنان در اینجا ذکر نشده است .

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

نام موسسه

جزء

امتیاز

سایر موسسات

1

مریم مجاهدی

سیروس

ثامن الحجج

1

94

2

ریحان امینی

عبادعلی

ثامن الحجج

2

25/87

1

لیلا معروفی

ولی الله

آزاد

4

83

2

لیلا معروفی

ولی الله

 آزاد

5

25/82

3

لیلا معروفی

ولی الله

آزاد

6

25/82

4

لیلا معروفی

ولی الله

آزاد

7

75/78

1

الهام یزدی

محمد مهدی

کوثر نبی

1

75/85

2

فرزانه افشار

حسین

کوثر نبی

30

25/85

3

لیلا طارمی

اباذر

کوثر نبی

3

89

4

گل بهار کلهر

علی

کوثر نبی

3

5/86

نیره ملایی

علی محمد

تسنیم

3

5/83

1

خدیجه محمد علی

حسن

کمیته امداد

1

82

2

سیده فاطمه موسوی

سیدرضا

کمیته امداد

1

75/75

1

فاطمه خلجی

حسین

مهادا

30

74

2

نازنین زهرا آهنگ

محمد

مهادا

30

5/77

1

رضا طایفه

علی

نور

5

75/75

2

علی رحیمی

عزیز احمد

نور

1

75/91

3

علی رحیمی

عزیز احمد

نور

2

75/87

4

علی رحیمی

عزیز احمد

نور

3

5/84

5

علی رحیمی

عزیز احمد

نور

4

75/82

6

حسن تاچه بندها

اصغر

نور

17

5/90

7

اسماعیل نظری

صفدر

نور

6

92

8

اسماعیل نظری

صفدر

نور

7

75/89

9

اسماعیل نظری

صفدر

نور

8

89

10

اسماعیل نظری

صفدر

نور

4

93

11

فاطمه بنایی

عبدالله

نور

24

84

12

فاطمه بنایی

عبدالله

نور

25

85

13

سمیه حسینیان

محمدزمان

نور

28

5/77

14

سمیه حسینیان

محمدزمان

نور

27

81

15

زینب بهشتی پور

فرج الله

نور

29

75/80

16

حبیبه ایمانی نژاد

جلال

نور

15

75/84

1

منیره شاه محمدی

رمضان

موسسه بقیه الله الاعظم

12

75/86

2

منیره برزگر

حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

30

5/83

3

عشرت ایزدپناهی

حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

15

85

4

مرضیه بیگدلو

فرح الله

موسسه بقیه الله الاعظم

14

25/81

5

اقدس کلهری

عبدالله

موسسه بقیه الله الاعظم

27

76

6

سمیه مروجی

غیب علی

موسسه بقیه الله الاعظم

1

5/84

7

مرضیه کاتبی

صفرعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

1

25/85

8

افسانه لطفی

نظامعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

13

75

9

سمیه مهدی

قربان

موسسه بقیه الله الاعظم

10

75/84

10

فاطمه بهرامی

رحمان

موسسه بقیه الله الاعظم

2

81

11

فاطمه علیزاده

محمد

موسسه بقیه الله الاعظم

5

75

12

فاطمه زهرا اصلی بیگی

حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

30

5/84

13

فاطمه کربلایی ولی

محمدحبیب

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75/80

14

زینب شاه محمدی

رمضان

موسسه بقیه الله الاعظم

30

81

15

فائزه احمدی

محمداسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

26

75/76

16

فائزه احمدی

محمداسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

27

75/76

17

زهرا جانی

مرتضی

موسسه بقیه الله الاعظم

6

5/87

18

فائزه چگینی

اسدالله

موسسه بقیه الله الاعظم

30

25/78

19

زهرا ابراهیمی

یوسف

موسسه بقیه الله الاعظم

3

75/76

20

زهرا ابراهیمی

یوسف

موسسه بقیه الله الاعظم

4

5/81

21

کوثر بهبودی

سعید

موسسه بقیه الله الاعظم

1

74

22

سمیه مهدی

قربان

موسسه بقیه الله الاعظم

11

5/85

23

سکینه علی مردانی

غلامحسین

موسسه بقیه الله الاعظم

10

80

24

منیره شیرمحمدی

سیف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

10

5/82

25

رقیه برزگر

برارک

موسسه بقیه الله الاعظم

10

73

26

رقیه برزگر

برارک

موسسه بقیه الله الاعظم

11

75

27

رقیه برزگر

برارک

موسسه بقیه الله الاعظم

8

75/77

28

رقیه برزگر

برارک

موسسه بقیه الله الاعظم

9

74

29

زهرا میرزایی

تقی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

5/81

30

میترا کجینه باف

محمدجعفر

موسسه بقیه الله الاعظم

7

5/83

31

میترا کجینه باف

محمدجعفر

موسسه بقیه الله الاعظم

9

83

32

حدیقه خداجو

نوروز

موسسه بقیه الله الاعظم

9

88

33

نیایش انصاریان

علیرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

4

76

34

شاهده رضایی

حبیب الله

موسسه بقیه الله الاعظم

30

77

35

عذرا جباری

عبدالعظیم

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75/82

36

انسیه لعلی

کاظم

موسسه بقیه الله الاعظم

20

5/83

37

سارا جدلیها

ناصر

موسسه بقیه الله الاعظم

1

25/81

38

مینا مجیدی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

11

5/75

39

آذر لطفی

نظامعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

9

5/79

40

بهناز کاتبی

علی اصغر

موسسه بقیه الله الاعظم

28

75/81

41

بهناز کاتبی

علی اصغر

موسسه بقیه الله الاعظم

29

5/77

42

بهناز کاتبی

علی اصغر

موسسه بقیه الله الاعظم

1

5/76

43

طاهره صفری

ساووش

موسسه بقیه الله الاعظم

18

5/78

44

زهرا مسعودی امین

فرضعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

29

5/70

45

زهرا مسعودی ایمن

فرضعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

25/73

46

پریسا حیدری

سلمان

موسسه بقیه الله الاعظم

29

5/75

47

پریسا حیدری

سلمان

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75/78

48

فائزه احمدی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

18

25/85

49

رقیه شفیعی

عباس

موسسه بقیه الله الاعظم

8

75/78

50

حمیرا تیموریان

حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

1

5/73

51

سیده فاطمه صحاف رضوی

سیدابوالقاسم

موسسه بقیه الله الاعظم

1

75/86

52

فاطمه احمدی

محمداسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

24

5/76

53

زهرا جان محمدی

مصطفی

موسسه بقیه الله الاعظم

6

75/73

54

پریناز حاجی یوسفی پور

رحمت الله

موسسه بقیه الله الاعظم

5

74

55

فاطمه براتی

قاسم

موسسه بقیه الله الاعظم

12

75/80

56

فاطمه براتی

قاسم

موسسه بقیه الله الاعظم

13

25/85

57

ریحانه تیموری

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

5

82

58

هانیه سرپرست

محمدرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

11

79

59

هانیه سرپرست

محمدرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

12

25/78

60

هانیه سرپرست

محمدرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

13

77

61

زهرا سادات سینایی

سیداحمد

موسسه بقیه الله الاعظم

1

25/86

62

مریم غلامی

محمد

موسسه بقیه الله الاعظم

7

5/81

63

معصومه حمیدی

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

7

25/90

64

فائزه احمدی

محمداسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

25

75/78

65

فاطمه احمدی

محمداسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

23

78

1

رقیه نصیری

محمدحسین

موسسه سیدالساجدین

12

5/76

2

رقیه نصیری

محمدحسین

موسسه سیدالساجدین

11

25/76

3

زهرا علیرضالو

حسن

موسسه سیدالساجدین

18

25/79

4

زلیخا قاسمی

اکبر

موسسه سیدالساجدین

5

82

5

زلیخا قاسمی

اکبر

موسسه سیدالساجدین

6

83

6

مریم خدابنده لو

اسدالله

موسسه سیدالساجدین

3

75/84

7

مریم خدابنده لو

اسدالله

موسسه سیدالساجدین

4

83

8

زهره جمالی

حمزه علی

موسسه سیدالساجدین

4

75/85

9

مرضیه کاظم خانی

علاء الدین

موسسه سیدالساجدین

16

75/80

10

سونیا قلی بیگی

محمد

موسسه سیدالساجدین

16

5/82

11

مهناز هاشمی

اسدالله

موسسه سیدالساجدین

15

77

12

مهناز هاشمی

اسدالله

موسسه سیدالساجدین

16

75/76

13

فاطمه قنبری

محمدعلی

موسسه سیدالساجدین

8

25/76

14

اکرم شهسواری

حمدالله

موسسه سیدالساجدین

17

5/76

15

اکرم شهسواری

حمدالله

موسسه سیدالساجدین

18

5/81

16

مریم عرب

محمود

موسسه سیدالساجدین

16

75/83

17

الهام ساعی

مصیب

موسسه سیدالساجدین

4

5/85

18

فاطمه عرب

رحمت الله

موسسه سیدالساجدین

6

79

19

منیره گیلکی

محمدتقی

موسسه سیدالساجدین

8

79

20

فاطمه شهسواری

جانعلی

موسسه سیدالساجدین

13

25/83

21

فاطمه شهسواری

علی

موسسه سیدالساجدین

14

75/80

22

معصومه رشوندی

علی

موسسه سیدالساجدین

1

25/82

23

فاطمه زارعی

فرج الله

موسسه سیدالساجدین

3

25/80

24

زهرا عباس لو

عیوضعلی

موسسه سیدالساجدین

2

75/84

25

ستایش غیاثوند

حسین

موسسه سیدالساجدین

3

5/83

26

الناز فرمانی

ابوالفضل

موسسه سیدالساجدین

1

75/83

27

صدیقه داداش پور

یدالله

موسسه سیدالساجدین

2

80

28

اعظم شیرغلامی

محمد

موسسه سیدالساجدین

3

5/82

29

معصومه دوستی

جهانگیر

موسسه سیدالساجدین

10

25/85

30

معصومه دوستی

جهانگیر

موسسه سیدالساجدین

11

5/76

31

معصومه دوستی

جهانگیر

موسسه سیدالساجدین

12

5/83

32

آتنا سادات قافله باشی

سیدنقی

موسسه سیدالساجدین

30

25/81

33

محمدرضا طاهری

احمد

موسسه سیدالساجدین

10

25/79

34

مبینا عسگری

سعید

موسسه سیدالساجدین

8

5/74

35

الهام باباخانی

علی

موسسه سیدالساجدین

2

5/84

36

صدیقه احسانی

احسان

موسسه سیدالساجدین

1

75/77

37

فاطمه قلعه قوند

ذبیح الله

موسسه سیدالساجدین

9

25/77

38

فاطمه علایی فر

ابوالفضل

موسسه سیدالساجدین

2

25/75

39

نرگس درزی رامندی

احمد

موسسه سیدالساجدین

26

84

40

زهرا اکبری

علی

موسسه سیدالساجدین

3

77

41

فاطمه بتلاب

حسن

موسسه سیدالساجدین

22

25/86

42

فاطمه بتلاب

حسن

موسسه سیدالساجدین

23

85

43

فاطمه بتلاب

حسن

موسسه سیدالساجدین

24

75/84

44

کبری باباشاهوردی

حبیب

موسسه سیدالساجدین

28

25/79

45

زینب سادات موسوی

سیدغلام

موسسه سیدالساجدین

3

5/78

46

زینب باقر عطاران

علی

موسسه سیدالساجدین

2

75/82

47

کبری مرادی

نعمت الله

موسسه سیدالساجدین

30

5/79

48

زهره حسینی

ابراهیم

موسسه سیدالساجدین

28

75/78

49

شیما ایران دوست

رضا

موسسه سیدالساجدین

30

75/83

50

سارا هزاره ای

حبیب الله

موسسه سیدالساجدین

1

78

51

سپیده شهسواری

ارسلان

موسسه سیدالساجدین

4

25/78

52

شهناز زینلی

رحیم علی

موسسه سیدالساجدین

2

75/88

53

نجمه صفر زاده

علی

موسسه سیدالساجدین

28

5/77

54

قمر بیگی

دادعلی

موسسه سیدالساجدین

28

75/75

55

مبینا مهری

علی

موسسه سیدالساجدین

11

80

56

زهرا غلامحسینی

رسول

موسسه سیدالساجدین

7

25/75

57

فائزه سلطانی

حسن

موسسه سیدالساجدین

8

75/79

58

زینب سادات موسوی

سیدغلام

موسسه سیدالساجدین

4

79

59

مهری خباز قاسمی

ابراهیم

موسسه سیدالساجدین

1

82

1

امیر مهدی حضرتی

حسن

موسسه امیرالمومنین

30

75/77

2

عباس امینی

عیوضعلی

موسسه امیرالمومنین

1

5/81

3

رقیه نظری

نظرعلی

موسسه امیرالمومنین

4

25/81

4

منیژه علیزادگان

یوسف

موسسه امیرالمومنین

3

5/79

5

زهرا صلح جو

حسین

موسسه امیرالمومنین

4

80

6

حامد محمدیاری

رسول

موسسه امیرالمومنین

4

25/76

7

زلیخا کریمی

قاسم

موسسه امیرالمومنین

1

5/79

8

سمیرا تاجیک

دین محمد

موسسه امیرالمومنین

3

75/76

9

موعود کوه کن

قاسم

موسسه امیرالمومنین

4

25/72

10

متینه محمد قلی ها

بختیار

موسسه امیرالمومنین

2

5/80

11

کبری توکلی فخر

قربان

موسسه امیرالمومنین

1

25/89

12

امیر عباس صلح جو

حسین

موسسه امیرالمومنین

11

25/82

13

امیر عباس صلح جو

حسین

موسسه امیرالمومنین

12

84

14

زیور رجبی

کرمعلی

موسسه امیرالمومنین

1

75/77

15

کوثر کوه کن

قاسم

موسسه امیرالمومنین

2

75

16

فاطمه وحدتی

جمشید

موسسه امیرالمومنین

1

79

17

حاج خانم مشایخی

اسلام

موسسه امیرالمومنین

4

75/76

18

نرگس باقری نیکو

علی

موسسه امیرالمومنین

30

25/76

19

رضا شقاقی

شعبان

موسسه امیرالمومنین

30

25/79

20

نرگس کریم شالی

محمد

موسسه امیرالمومنین

1

83

1

فاطمه گودرزوند چگینی

رجبعلی

دارالقرآن کوثر (مدینه النبی)

3

84

2

ریحانه پایکاری

علی اکبر

دارالقرآن کوثر

2

75/79

3

فائزه قنبری

مهدی

دارالقرآن کوثر

3

85

4

معصومه محمدی

رحیم

دارالقرآن کوثر

6

76

5

اعظم شهرانی

علی

دارالقرآن کوثر

15

5/74

1

فاطمه زهرایی

رمضان

کانون قرآن شهیدان شالی

30

25/75

2

شیوا نصیری

شاهین

کانون قرآن شهیدان شالی

30

25/81

3

لیلا کشاورز

محرمعلی

کانون قرآن شهیدان شالی

3

5/80

4

ریحانه نعمتی

عباس

کانون قرآن شهیدان شالی

30

77

5

حسین منصور کیایی

محمود

کانون قرآن شهیدان شالی

30

25/81

6

زهرا کوچک خانی

صادق

کانون قرآن شهیدان شالی

1

77

7

زهرا محمدبیگی سلخوری

غلامرضا

کانون قرآن شهیدان شالی

3

5/82

8

یگانه بهرامی

جواد

کانون قرآن شهیدان شالی

30

5/81

9

هاجر افشار

رضاوردی

کانون قرآن شهیدان شالی

2

75/77

10

خدیجه مافی

ابراهیم

کانون قرآن شهیدان شالی

24

75/77

11

لیلا کریمی

شعبان

کانون قرآن شهیدان شالی

27

25/77

1

امیر حسین حاجی نور محمدی

محمد

مدینه الرسول

1

5/82

2

علی کجینه باف

محمد

مدینه الرسول

18

25/81

3

علی کجینه باف

محمد

مدینه الرسول

19

89

4

محمد رمضانی

کاظم

مدینه الرسول

7

25/76

5

نفیسه افلاطونی

علی

مدینه الرسول

4

75/73

6

علیرضا آقایی

حسین

مدینه الرسول

19

75/81

7

علیرضا آقایی

حسین

مدینه الرسول

20

75/79

1

وجیهه حیدری

حسن

کریم اهل بیت

3

5/78

2

اکرم حسن پور

غلامعلی

کریم اهل بیت

12

75/84

3

فیروزه ابراهیمی

اسماعیل

کریم اهل بیت

3

84

4

حوریه سیدصادقی

سیدرضا

کریم اهل بیت

3

5/83

5

یلدا افروز

رجب

کریم اهل بیت

1

89

6

مائده ایمانی

محمود

کریم اهل بیت

5

5/83

7

پروانه کبیری

غلامرضا

کریم اهل بیت

5

78/84

8

زهرا فرج الهی

رسول

کریم اهل بیت

1

88

1

محمد مهدی محسنی

محمد

مجمع الحافظین

2

25/74

2

حسین سلطان شاه

حسن

مجمع الحافظین

1

77

3

علی آشوری

عباس

مجمع الحافظین

1

5/82

4

علی آشوری

عباس

مجمع الحافظین

2

25/83

5

علی آشوری

عباس

مجمع الحافظین

3

81

6

محمدحسین معیری

امیر

مجمع الحافظین

2

5/86

7

میلاد خمسه

جهانگیر

مجمع الحافظین

2

5/76

9

محمد رویگران

جواد

مجمع الحافظین

3

75/78

10

مهدی جلوخانی

یوسف

مجمع الحافظین

8

5/92

11

مهدی جلوخانی

یوسف

مجمع الحافظین

1

5/84

12

مهدی جلوخانی

یوسف

مجمع الحافظین

2

5/81

13

مهدی جلوخانی

یوسف

مجمع الحافظین

3

5/90

14

مهدی جلوخانی

یوسف

مجمع الحافظین

7

25/88

15

محمد خدادبیگی

مهدی

مجمع الحافظین

4

75/94

16

محمد خدادبیگی

مهدی

مجمع الحافظین

5

96

17

محمد خدادبیگی

مهدی

مجمع الحافظین

6

5/94

18

محمد خدادبیگی

مهدی

مجمع الحافظین

7

75/94

19

مریم سیاهکالی مرادی

ثابت علی

مجمع الحافظین

13

25/84

20

مریم سیاهکالی مرادی

ثابت علی

مجمع الحافظین

14

5/84

21

مریم سیاهکالی مرادی

ثابت علی

مجمع الحافظین

15

5/84

22

حدیثه اسفندیاری

مختار

مجمع الحافظین

6

81

23

زهرا ایلات

قاسم

مجمع الحافظین

10

77

24

محمدحسین ولد آبادی

غلامرضا

مجمع الحافظین

1

86

25

سعید نقدی پور

محمدجعفر

مجمع الحافظین

3

5/76

26

سعید نقدی پور

محمد جعفر

مجمع الحافظین

4

5/79

27

مریم نوروزی

حسنعلی

مجمع الحافظین

5

81

28

مریم نوروزی

حسنعلی

مجمع الحافظین

6

75/86

29

مریم نوروزی

حسنعلی

مجمع الحافظین

7

5/85

1

ریحانه رحمانی

علی

جامعه القران (راه آهن)

1

25/81

2

سیده مریم شجاعی

نورالدین

جامعه القران (مینودر)

30

80

3

مریم احمد وند

احمد

جامعه القران (مینودر)

30

5/82

4

امیر رضا بخارایی

حسین

جامعه القران (خیام شمالی)

29

77

5

بشری احمدی

عباس

جامعه القران (خیام شمالی)

30

83

6

ریحانه مومنی

سیف الله

جامعه القران (خیام شمالی)

30

75/81

7

علیرضا رحیمی

جعفر

جامعه القران (خیام شمالی)

30

25/82

10

مهدیه کشاورز نجفی

علیرضا

جامعه القران(راه آهن)

1

75/84

11

مهدیه کشاورز نجفی

علیرضا

جامعه القران (راه آهن)

2

5/81

12

عباس نصیری

محمد

جامعه القران (راه آهن)

1

5/81

13

عباس نصیری

محمد

جامعه القران (راه آهن)

2

75/77

19

عباس نصیری

محمد

جامعه القران (راه آهن)

7

75/86