نمرات دوازدهمین دوره مقدمای داوری سال 1394

نکته :

کسانی که نمرات آنها لحاظ نشده حد نصاب قبولی را کسب نکرده اند. و می بایست در جلسات هماهنگی داوران مهد قرآن آزمون مجدد بدهند .

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام کانون

حسن حفظ

قبولی از 14

تجوید

قبولی از 16

صوت و لحن

قبولی از 15

وقف و ابتدا

قبولی از 14

1

مرضیه خورشیدی

امام سجاد

5/16

17

18

17

2

سمیه نعمتی نیکو

امام سجاد

5/16

18

15

16

3

مژگان صفاوردی

امام سجاد

-

-

15

5/15

4

سمانه همدانی

امام سجاد

-

-

-

-

5

رقیه رضوانی نیا

امام سجاد

-

-

-

16

6

اکرم شهسواری

امام سجاد

-

-

16

5/16

7

عصمت نجفی

امام سجاد

-

-

5/15

5/19

8

منیژه حاجی آبادی

امام سجاد

-

17

-

17

9

فرزانه کاشی زاده

امام سجاد

-

-

5/15

5/18

10

سونیا قلی بیگی

امام سجاد

5/17

-

18

15

11

مریم عرب

امام سجاد

-

غ

-

غ

12

نرگس درزی رامندی

امام سجاد

15

-

-

19

13

آمنه جعفری

امام سجاد

-

16

17

15

14

صغری کاظمی

امام سجاد

-

5/16

5/16

5/14

15

ربابه رفیعی

امام سجاد

-

غ

15

16

16

فاطمه فلاح

امام سجاد

/14

16

-

16

17

مرضیه کاظم خانی

امام سجاد

5/18

غ

5/19

14

18

فضه مظفری

امام سجاد

-

16

17

15

19

بتول احمدی

امام سجاد

-

16

19

5/15

20

مهری کاظمی

امام سجاد

-

غ

5/19

16

21

مهناز هاشمی

امام سجاد

-

-

18

14

22

زهرا  علیرضا لو

امام سجاد

غ

غ

5/15

5/16

23

زهرا رشوند

امام سجاد

-

-

5/17

17

24

سمیه حسینیان عارفی

امام سجاد

5/16

16

-

20

25

ام البنین نوروزی

امام سجاد

غ

غ

-

5/17

26

زهرا جمشید زاده ارد

امام سجاد

16

20

5/17

18

27

فاطمه شریفی

حضرت خدیجه

-

16

-

17

28

فاطمه نجفی دلیر

حضرت خدیجه

-

-

16

5/16

29

زهرا کریمی

حضرت خدیجه

-

5/17

-

5/16

30

مهدیه شریفی فرد

حضرت خدیجه

-

18

18

5/16

31

مهناز رضایی کشککی

حضرت خدیجه

14

5/16

5/18

16

32

فاطمه افشار

سیدالشهدا

14

-

-

-

33

فاطمه شهسواری

سیدالشهدا

-

-

-

14

34

حوریه نفری

سیدالشهدا

-

16

-

17

35

زهرا بختیاری

سیدالشهدا

16

18

15

17

36

لیلا افشاری

سیدالشهدا

-

-

5/17

17

37

فاطمه کشاورز

بقیه الله

-

16

5/15

14

38

فریده پارسیار

بقیه الله

14

16

-

15

39

اعظم اکبری

بقیه الله

5/14

5/18

-

17

40

آذر لطفی

بقیه الله

غ

-

5/15

غ

41

زهرا حاجی طاهری ها

بقیه الله

14

5/17

5/19

5/18

42

طیبه فاتحی نیا

کریم اهل بیت

-

20

-

14

43

سمیه فاتحی نیا

کریم اهل بیت

-

غ

17

5/16

44

سیده کبری حسینی

کریم اهل بیت

-

16

19

5/16

45

رضوان شیر علی

کریم اهل بیت

-

-

5/16

-

46

زهرا رضایی

امام رضا

-

17

-

-

47

فاطمه سیاهکالی مرادی

امام رضا

-

-

15

5/18

48

پروین خوشدل

امام رضا

-

17

16

17

49

معصومه حاجی زاده

شهیدان شالی

-

5/17

-

5/16