اسامی پذیرفته شدگان در آزمون شهرداری مرداد ماه 95

لازم به ذکر است کسانی که موفق به قبولی در این آزمون نشده اند اسامی آنان در اینجا ذکر نشده است .

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

نام موسسه

جزء

امتیاز

1

بتول بهرامی

محمد حسین

کانون قرآن نور

30

83.75

2

هاجر دولتی

محمدحسین

کانون قرآن نور

8

86.25

3

هاجر دولتی

محمدحسین

کانون قرآن نور

9

83.75

4

هاجر دولتی

محمدحسین

کانون قرآن نور

10

86

5

هاجر دولتی

محمدحسین

کانون قرآن نور

11

86.5

6

مهدیه گروسی

اسماعیل

کانون قرآن نور

8

76.25

7

سمیه ذوالقدر

اسحاق

کانون قرآن نور

8

76.25

8

سمیه ذوالقدر

اسحاق

کانون قرآن نور

10

80

9

زینب بهشتی پور

فرج الله

کانون قرآن نور

28

79.75

10

زینب بهشتی پور

فرج الله

کانون قرآن نور

30

82

11

لعیا قیاسی

اسماعیل

کانون قرآن نور

26

85.75

12

سمیه حسینیان

محمد زمان

کانون قرآن نور

29

90.25

 

سمیه حسینیان

محمد زمان

کانون قرآن نور

30

88.5

13

طاهره علی محمدی

قربانعلی

کانون قرآن نور

8

78.75

14

طاهره علی محمدی

قربانعلی

کانون قرآن نور

9

79.75

15

طاهره علی محمدی

قربانعلی

کانون قرآن نور

10

83.5

16

طاهره علی محمدی

قربانعلی

کانون قرآن نور

11

76.75

17

فاطمه پیله فروشها

محمد

کانون قرآن نور

25

77.75

18

فاطمه پیله فروشها

محمد

کانون قرآن نور

26

83

19

خدیجه صدیق دوست

جعفر

کانون قرآن نور

25

76.75

1

سیده فاطمه حسینی

سید سعید

موسسه بقیه الله الاعظم

30

86.25

2

سیده فاطمه حسینی

سید سعید

موسسه بقیه الله الاعظم

1

82.25

3

سیده فاطمه حسینی

سید سعید

موسسه بقیه الله الاعظم

2

83.5

4

خدیجه لشگری

قدرت الله

موسسه بقیه الله الاعظم

1

78.75

5

لیلا احمدنیا

عبدالله

موسسه بقیه الله الاعظم

4

83.75

6

فریده جهانی

ایمان

موسسه بقیه الله الاعظم

30

85.5

7

مریم تاچه بندها

اصغر

موسسه بقیه الله الاعظم

18

78.5

8

مرضیه کاظم خانی

علاء الدین

موسسه بقیه الله الاعظم

19

75.25

9

مرضیه کاظم خانی

علاء الدین

موسسه بقیه الله الاعظم

18

70.75

10

فاطمه توکلی

علی حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

30

74.75

11

فریده سعیدی

وجیه الله

موسسه بقیه الله الاعظم

30

79.75

12

الهام حاجی شفیعی

محمود

موسسه بقیه الله الاعظم

30

87.25

13

الهام حاجی شفیعی

محمود

موسسه بقیه الله الاعظم

29

87

14

شبنم میرزا خانلری

رحمان

موسسه بقیه الله الاعظم

1

85.5

15

فاطمه خان بابایی

اکبر

موسسه بقیه الله الاعظم

30

85.25

16

منیره شیر محمدی

سیف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

14

78.25

17

منیره شیر محمدی

سیف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

11

80.5

18

منیره شیر محمدی

سیف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

12

82

19

منیره شیر محمدی

سیف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

13

83

20

فاطمه طاهری

محرم

موسسه بقیه الله الاعظم

12

78

21

فاطمه غیاثوندمحمدخانی

غلامعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

78.5

22

زهرا قنبری

حسینعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

26

86.75

23

زهرا قنبری

حسینعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

83

24

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

14

77.5

25

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

15

80.75

26

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

11

85.25

27

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

12

81.25

28

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

13

83.75

29

زهرا دهقان

قربان

موسسه بقیه الله الاعظم

13

79

37

رقیه سلحشورنیا

سیف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

26

70

38

هدی شفیعی

محمود

موسسه بقیه الله الاعظم

28

87.75

39

هدی شفیعی

محمود

موسسه بقیه الله الاعظم

29

88.5

40

هدی شفیعی

محمود

موسسه بقیه الله الاعظم

30

88.75

41

هدی شفیعی

محمود

موسسه بقیه الله الاعظم

1

89

42

هدی شفیعی

محمود

موسسه بقیه الله الاعظم

2

87.5

43

صغری محمد علی پور

محمدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

14

77.75

44

صغری محمد علی پور

محمدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

15

75.25

45

لیلا معروفی

ولی الله

موسسه بقیه الله الاعظم

11

85.5

46

لیلا معروفی

ولی الله

موسسه بقیه الله الاعظم

12

84.5

47

لیلا معروفی

ولی الله

موسسه بقیه الله الاعظم

8

86.25

48

لیلا معروفی

ولی الله

موسسه بقیه الله الاعظم

9

86

49

لیلا معروفی

ولی الله

موسسه بقیه الله الاعظم

10

84

50

هاجر حبیبی

ولی الله

موسسه بقیه الله الاعظم

2

73

51

فاطمه براتی

قاسم

موسسه بقیه الله الاعظم

14

77.25

52

فاطمه براتی

قاسم

موسسه بقیه الله الاعظم

15

82.5

53

معصومه احمدی

محمد اسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

28

78.25

54

معصومه احمدی

محمد اسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

1

78.75

55

معصومه احمدی

محمد اسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

2

76.25

56

مرضیه صادقی

رجب

موسسه بقیه الله الاعظم

23

80.75

57

مرضیه صادقی

رجب

موسسه بقیه الله الاعظم

24

84

58

مرضیه صادقی

رجب

موسسه بقیه الله الاعظم

25

76.5

59

شاهده رضایی

حبیب الله

موسسه بقیه الله الاعظم

29

80.25

60

الهام صفری

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

28

77.5

61

الهام صفری

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

1

83

62

الهام صفری

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

2

80.25

63

مینا مجیدی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

12

78.75

64

هانیه فگاری

عنایت الله

موسسه بقیه الله الاعظم

4

73.5

65

هانیه فگاری

عنایت الله

موسسه بقیه الله الاعظم

5

80.75

66

هانیه فگاری

عنایت الله

موسسه بقیه الله الاعظم

6

75.75

67

نسیم باجلان

حنیفه

موسسه بقیه الله الاعظم

28

88

68

منیره برزگر

حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

28

78.75

69

منیره برزگر

حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

29

82

70

لیلا محمودی

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

30

74.5

71

شهناز مجیدی

فرج الله

موسسه بقیه الله الاعظم

30

81.25

72

شهناز مجیدی

فرج الله

موسسه بقیه الله الاعظم

26

79.25

73

اعظم لطفی

نظامعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

87.75

74

کبری کرمی

محرم

موسسه بقیه الله الاعظم

27

83.75

75

مهسا سلطانی

مهدی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75.5

76

مرضیه فتح طاهری

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

92.25

77

لیلا صنوبری

علی اکبر

موسسه بقیه الله الاعظم

26

81.25

78

مریم نصیریان

حنیفه

موسسه بقیه الله الاعظم

30

79.5

79

مریم نصیریان

حنیفه

موسسه بقیه الله الاعظم

26

80.75

80

ملیحه نازلی

حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

30

83

81

عذرا جباری

عبدالعظیم

موسسه بقیه الله الاعظم

28

74.75

82

عذرا جباری

عبدالعظیم

موسسه بقیه الله الاعظم

29

77.5

83

پریسا برزین

غلامرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

26

80.75

84

سکینه مظفری

ابراهیم

موسسه بقیه الله الاعظم

26

77.75

85

نسیم باجلان

حنیفه

موسسه بقیه الله الاعظم

29

87

86

نسیم باجلان

حنیفه

موسسه بقیه الله الاعظم

30

83

87

سهیلا نوری

رمضان

موسسه بقیه الله الاعظم

26

85.75

88

مینا مجیدی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

14

73.25

89

زینت السادات موسوی

سیدحسن

موسسه بقیه الله الاعظم

30

83.75

90

زینت السادات موسوی

سیدحسن

موسسه بقیه الله الاعظم

26

82.75

91

فاطمه مطهری فر

حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

30

77.5

92

فاطمه مطهری فر

حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

28

81.75

93

مرضیه بیگدلو

فرج الله

موسسه بقیه الله الاعظم

15

77

94

مرضیه بیگدلو

فرج الله

موسسه بقیه الله الاعظم

11

77.25

95

فرشته بهرامی

محمد

موسسه بقیه الله الاعظم

26

78.25

96

افسانه حسنی

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

30

77

97

افسانه حسنی

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

26

82.75

98

سمیه مروجی

غیب علی

موسسه بقیه الله الاعظم

2

79

99

سمیه مروجی

غیب علی

موسسه بقیه الله الاعظم

3

79.5

100

سمیه مروجی

غیب علی

موسسه بقیه الله الاعظم

4

80.5

101

سمیه مروجی

غیب علی

موسسه بقیه الله الاعظم

5

7725

102

پریسا حیدری

سلمان

موسسه بقیه الله الاعظم

4

79.25

103

پریسا حیدری

سلمان

موسسه بقیه الله الاعظم

3

74

104

پریسا حیدری

سلمان

موسسه بقیه الله الاعظم

2

76.75

105

زینب جعفری

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

29

81.75

106

حمیده حق شناس

قاسم

موسسه بقیه الله الاعظم

7

82.25

107

حاج ملوک اشوری

عباسقلی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

81.5

108

مریم جعفری صدر

سعید

موسسه بقیه الله الاعظم

26

84.5

109

زهراسادات قافله باشی

سیدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

26

84.5

110

طاهره خلاقی

مهدی

موسسه بقیه الله الاعظم

7

80.5

111

فائزه قدوسی فر

جواد

موسسه بقیه الله الاعظم

29

80.5

112

مریم کاظم زاده

عباس

موسسه بقیه الله الاعظم

1

84.25

113

مریم کاظم زاده

عباس

موسسه بقیه الله الاعظم

2

85

113

بهناز کاتبی

علی اضغر

موسسه بقیه الله الاعظم

3

73.75

114

زهرا مسعودی امین

فرضعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

2

76.75

115

زهرا مسعودی امین

فرضعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

3

73

116

ناهید شنازندی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

11

79.75

117

آذر لطفی

نظامعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

11

74.5

118

افسانه لطفی

نظامعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

12

79

119

افسانه لطفی

نظامعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

14

80.25

120

نازی اسماعیلی

عباس

موسسه بقیه الله الاعظم

19

76.75

121

مهرانه علی محمدی

قربانعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

77

122

طاهره یزدی

رمضان

موسسه بقیه الله الاعظم

8

76

123

فاطمه سادات قافله باشی

سیدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

29

81.25

124

فاطمه سادات قافله باشی

سیدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

80.5

125

بهناز کاظمی

غلامحسین

موسسه بقیه الله الاعظم

26

79.25

126

بهناز کاظمی

غلامحسین

موسسه بقیه الله الاعظم

27

82

127

صغری محمدی

نظر

موسسه بقیه الله الاعظم

5

81.25

128

زهرافخاری

زکریا

موسسه بقیه الله الاعظم

29

77.75

129

رقیه علیخانی

سهرابعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

16

70

130

کبری کرمی

محرم

موسسه بقیه الله الاعظم

28

83

131

اعظم لطفی

نظامعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

28

80.25

132

منیره برزگر

حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

27

76

133

فاطمه چگینی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

1

87.25

134

فرشته اسماعیلی

محمد

موسسه بقیه الله الاعظم

1

83.5

135

فاطمه همدانی

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

1

82.5

1

فاطمه شاکران

مرتضی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

4

75.5

2

فاطمه شاکران

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

5

78.5

3

فاطمه طاعتی

فرهاد

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

5

78.5

4

زهرا دان اصفهانی

محمد

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

1

84.75

5

فاطمه رحمانی

زلفعلی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

74.25

6

فاطمه رحمانی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

27

76.5

7

فاطمه رحمانی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

28

75.25

8

فاطمه قلیچ پور

علی اکبر

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

2

81

9

سمانه آذربایجانی

محمد

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

1

84

10

سمانه آذربایجانی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

2

84

11

سمانه آذربایجانی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

3

84

12

ریحانه تیموری

علی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

6

77.5

13

زهرا اکبری

علی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

6

75.5

14

یگانه کشاورز

نقی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

80.25

15

غزل معینی

محمد

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

1

80.5

16

غزل معینی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

2

80

17

غزل معینی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

3

80.5

30

علی عبدی

نصرالله

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

10

82.25

31

علی عبدی

نصرالله

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

11

77

32

علی عبدی

نصرالله

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

8

73.25

33

علی عبدی

نصرالله

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

9

79

34

علی عبدی

نصرالله

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

6

77

35

علی عبدی

نصرالله

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

7

76.5

18

علی عبدی

نصرالله

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

12

79.25

19

مائده حاجی زاده

احمد

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

1

80.5

20

مائده حاجی زاده

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

2

76.75

21

فاطمه جان محمدی

مصطفی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

7

77.5

22

فاطمه جان محمدی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

8

78

23

فاطمه جان محمدی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

9

76.75

24

زهرا جان محمدی

مصطفی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

7

76

25

زهرا جان محمدی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

8

79.25

26

منیره طایفه

مسعود

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

1

76.25

27

منیره طایفه

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

2

74.5

28

منیره طایفه

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

3

79

29

مرجان بابا شاهوردی

حبیب

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

2

77

30

مرجان بابا شاهوردی

حبیب

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

3

75.75

31

زهرا علیزاده

محمدرضا

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

1

81.75

32

زهرا علیزاده

محمدرضا

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

2

77.5

33

فاطمه زهرا اصلی بیگی

حسن

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

1

72.5

34

مائده ترکاشوند

محمد

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

5

74.75

35

مهسا گونجی

مجید

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

2

84.5

36

مهسا گونجی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

3

78.75

37

زهرا ابراهیمی

یوسف

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

5

80.5

38

زهرا ابراهیمی

یوسف

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

6

79.25

39

زهرا ابراهیمی

یوسف

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

7

80.5

40

زهرا ابراهیمی

یوسف

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

8

78.25

41

ریحانه زارع

اکبر

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

3

74.5

42

ریحانه زارع

اکبر

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

4

81.75

43

زهرا ذوالفقاری

رضا

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

4

81

44

مبینا زینلی

اسماعیل

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

78.75

45

فاطمه قلیچ پور

علی اکبر

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

82.25

46

حسنی زینلی

اسماعیل

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

78.75

47

امیرمحمد حیدری

علی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

19

78

48

امیرمحمد حیدری

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

29

77.5

49

ریحانه زارع

اکبر

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

5

81

50

ریحانه زارع

اکبر

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

6

82.25

51

زهرا رضاقلیان

علی اصغر

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

1

80.75

52

زهرا رضاقلیان

علی اصغر

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

29

76.75

53

نسیم رشوند

رضا

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

4

73.75

54

رومینا صابری

روح الله

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

81.5

55

رومینا صابری

روح الله

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

1

83

56

سیده فاطمه حسینی

مرتضی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

2

85.25

57

سیده فاطمه حسینی

مرتضی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

3

81.5

58

مبینا کارگر

قاسم

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

81

59

فاطمه شهسواری

عبدالله

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

83.25

60

نرگس غلامی چمنی

یحیی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

20

87.25

61

فاطمه بهرامی

رحمان

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

3

86

62

هستی میرزاسلطانی

محمدرضا

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

84.25

63

ریحانه ریاضی

احمد

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

83.5

64

فاطمه حمیدی فرد

علی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

2

80.25

65

فاطمه حمیدی فرد

علی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

3

76.25

66

حمیده لادنی نژاد

علی

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

7

88

67

سیده یگانه حسینی

سیدرسول

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

30

82.25

68

هانیه سرپرست

محمدرضا

دانش آموزان بقیه اله الاعظم

10