اسامی پذیرفته شدگان در آزمون شهرداری خرداد ماه 94

لازم به ذکر است کسانی که موفق به قبولی در این آزمون نشده اند اسامی آنان در اینجا ذکر نشده است .

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

نام موسسه

جزء

امتیاز

1

امیر محمد حیدری

علی

کانون قرآن نور و آزاد

30

5/75

2

امیر محمد حیدری

علی

کانون قرآن نور و آزاد

20

80

3

فاطمه جمالی

مقصود

کانون قرآن نور و آزاد

30

75/78

4

امیر علی قربانی

ولی الله

کانون قرآن نور و آزاد

30

25/75

5

حنانه علی پور

اکبر

کانون قرآن نور و آزاد

1

5/85

6

هاجر قنبری

حسینعلی

کانون قرآن نور و آزاد

3

25/83

7

زهرا حجتی فرد

محمد

کانون قرآن نور و آزاد

26

5/77

8

فهیمه ارومیه

علیرضا

کانون قرآن نور و آزاد

26

84

9

فاطمه شفیعی اصل

فخرالله

کانون قرآن نور و آزاد

26

5/83

10

سمیه آریان فر

علی اکبر

کانون قرآن نور و آزاد

26

75/81

11

فرشته سادات میربابایی

سیدحسین

کانون قرآن نور و آزاد

26

75/89

12

مهرداد خلیلی

علیرضا

کانون قرآن نور و آزاد

10

75/80

13

مهرداد خلیلی

علیرضا

کانون قرآن نور و آزاد

12

25/78

14

مهرداد خلیلی

علیرضا

کانون قرآن نور و آزاد

13

79

15

مهرداد خلیلی

علیرضا

کانون قرآن نور و آزاد

3

75/87

16

مهرداد خلیلی

علیرضا

کانون قرآن نور و آزاد

8

25/86

17

حسن تاچه بندها

اصغر

کانون قرآن نور و آزاد

15

83

18

اسماعیل نظری

صفدر

کانون قرآن نور و آزاد

1

75/90

19

اسماعیل نظری

صفدر

کانون قرآن نور و آزاد

2

75/92

20

اسماعیل نظری

صفدر

کانون قرآن نور و آزاد

3

25/92

21

فرزاد افشاری

صفر

کانون قرآن نور و آزاد

9

25/81

22

فرزاد افشاری

صفر

کانون قرآن نور و آزاد

7

75/83

23

فرزاد افشاری

صفر

کانون قرآن نور و آزاد

8

84

24

مهدی رجبی

حسن

کانون قرآن نور و آزاد

14

75/91

25

مهدی رجبی

حسن

کانون قرآن نور و آزاد

15

88

26

مهدی رجبی

حسن

کانون قرآن نور و آزاد

16

25/91

27

زینب بهتویی

محرمعلی

کانون قرآن نور و آزاد

1

25/89

28

زینب بهتویی

محرمعلی

کانون قرآن نور و آزاد

30

86

1

عصمت السادات حسینی

سیدصفا

موسسه بقیه الله الاعظم

جزء9

5/83

2

زهرا مسعودی امین

فرض علی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

25/77

3

معصومه بیگلری

اصغر

موسسه بقیه الله الاعظم

2

25/75

4

زهرا میرزایی

تقی

موسسه بقیه الله الاعظم

26

75/83

5

زهراقنبری

حسینعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

24

25/86

6

فاطمه دان اصفهانی

یعقوب

موسسه بقیه الله الاعظم

9

75/80

7

فاطمه دان اصفهانی

یعقوب

موسسه بقیه الله الاعظم

10

5/78

8

ریحانه زارع

اکبر

موسسه بقیه الله الاعظم

1

75/82

9

فریبا رحمانی

محمد

موسسه بقیه الله الاعظم

30

25/81

10

زهره قنبری

نادر علی

موسسه بقیه الله الاعظم

26

83

11

زهرا ابراهیمی

یوسف

موسسه بقیه الله الاعظم

30

84

12

متین مقامی

ابراهیم

موسسه بقیه الله الاعظم

26

77

13

سیمه مهدی

قربان

موسسه بقیه الله الاعظم

8

5/84

 

سمیه مهدی

قربان

موسسه بقیه الله الاعظم

9

75/81

14

معصومه احمدی

محمداسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

26

75/82

16

سیده زهرا حسینی

سیدعباس

موسسه بقیه الله الاعظم

26

74

17

سیده زهرا حسینی

سیدعباس

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75

18

عشرت ایزد پناهی

حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

14

75/83

21

هاجر قنبری

حسینعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

4

75/81

22

فرحناز زارع معدن کار

حیدر

موسسه بقیه الله الاعظم

27

75/80

 

فرحناز زارع معدن کار

 

موسسه بقیه الله الاعظم

26

5/85

24

بتول بهرامی

محمد حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

25

75/81

25

بتول بهرامی

محمد حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

26

25/84

26

بتول بهرامی

محمد حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

27

79

27

بتول بهرامی

محمد حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

28

75/73

28

زینب مهدی پور

محمد هادی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

80

29

زهرا گلناری

محمدرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

30

5/86

30

صغری محمدعلی پور

محمدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

11

5/86

31

صغری محمد علی پور

محمد علی

موسسه بقیه الله الاعظم

12

5/79

32

رقیه علیخانی

سهرابعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

13

5/75

33

رقیه علیخانی

سهرابعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

12

5/74

 

رقیه علیخانی

سهرابعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

140

25/72

34

لیلا اله بخشی

حسینعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

26

75/75

35

معصومه بیگدلو

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

 

25/80

38

فاطمه هزاره ای

حیدر

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75/72

39

میترا کجینه باف

محمدجعفر

موسسه بقیه الله الاعظم

6

5/87

40

فاطمه حسن پور

عیسی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

81

41

زهرا حاجی طاهریها

مجید

موسسه بقیه الله الاعظم

2

25/79

 

زهرا حاجی طاهریها

مجید

موسسه بقیه الله الاعظم

1

5/88

42

فاطمه شاکران

مرتضی

موسسه بقیه الله الاعظم

1

25/82

 

فاطمه شاکران

مرتضی

موسسه بقیه الله الاعظم

29

5/78

 

فاطمه شاکران

مرتضی

موسسه بقیه الله الاعظم

2

25/75

 

فاطمه شاکران

مرتضی

موسسه بقیه الله الاعظم

3

25/74

43

فاطمه علیخانی

نورالدین

موسسه بقیه الله الاعظم

27

25/82

44

طاهره اثنی عشری

حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

17

25/73

45

فاطمه همدانی

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

27

87

46

فاطمه همدانی

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

28

75/84

47

مریم علیخانی

خانعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

75/80

48

معصومه حمیدی

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

6

75/86

49

فاطمه نوری

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

30

81

50

اقدس کلهری

عبدالله

موسسه بقیه الله الاعظم

26

75/75

52

بهناز کاظمی

غلامحسین

موسسه بقیه الله الاعظم

29

83

54

فرنگیس عشایری

بیک محمد

موسسه بقیه الله الاعظم

26

75/80

55

فرنگیس عشایری

بیک محمد

موسسه بقیه الله الاعظم

27

89

56

فاطمه حسن پور

عیسی

موسسه بقیه الله الاعظم

26

5/75

57

زهرا رضا قلیان

علی اصغر

موسسه بقیه الله الاعظم

30

84

58

سمیه توکلی

وجیه الله

موسسه بقیه الله الاعظم

30

82

59

الهام صفری

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

26

5/80

60

الهام صفری

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

25/79

61

لیلا امیر لو

علی اوسط

موسسه بقیه الله الاعظم

27

25/88

62

لیلا امیر لو

علی اوسط

موسسه بقیه الله الاعظم

28

75/85

 

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

6

80

 

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

7

75/81

63

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

2

5/86

64

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

3

75/87

65

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

4

25/82

66

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

5

83

67

سمیه رشوندی

احسان

موسسه بقیه الله الاعظم

30

25/79

68

فاطمه کاظمی

محرم

موسسه بقیه الله الاعظم

30

5/74

69

رقیه امامقلی

غلام

موسسه بقیه الله الاعظم

26

5/85

70

فاطمه علیزاده

محمدرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

3

77

71

آمنه غلامی چمنی

یحیی

موسسه بقیه الله الاعظم

16

25/81

72

آمنه غلامی چمنی

یحیی

موسسه بقیه الله الاعظم

17

25/82

73

مبینا رضوانی

محمد حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

1

25/78

74

مبینا رضوانی

محمد حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

2

5/80

75

مبینا رضوانی

محمد حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

3

80

76

سیده مریم بشیری

سید مجید

موسسه بقیه الله الاعظم

30

5/87

77

سیده مریم بشیری

سید مجید

موسسه بقیه الله الاعظم

29

5/80

78

نیایش انصاریان

علیرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

2

5/79

79

نیایش انصاریان

علیرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

3

5/80

81

زهرا مجیدی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

26

25/74

82

معصومه گلشاد

اسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

27

25/85

83

معصومه گلشاد

اسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

28

75/7

84

هانیه سرپرست

محمد رضا

موسسه بقیه الله الاعظم

8

75/78

85

نسیم رشوند

رضا

موسسه بقیه الله الاعظم

3

5/77

86

مینا مجیدی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

9

25/73

87

آذر لطفی

نظامعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

6

75/81

88

طاهره سادات باقری

سیدعباس

موسسه بقیه الله الاعظم

8

25/76

89

مهشید تیموری

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75

91

مریم جعفری صدر

سعید

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75/82

92

سارا جدلیها

ناصر

موسسه بقیه الله الاعظم

29

75

93

زهرا جانی

مرتضی

موسسه بقیه الله الاعظم

2

5/87

94

زهرا جانی

مرتضی

موسسه بقیه الله الاعظم

3

89

95

ربابه جانی

محمد کریم

موسسه بقیه الله الاعظم

3

75/85

 

ربابه جانی

محمد کریم

موسسه بقیه الله الاعظم

4

75/86

96

زینب صالحی

صفر

موسسه بقیه الله الاعظم

27

25/82

98

سارا غلامی

مهران

موسسه بقیه الله الاعظم

1

75/80

99

ساراغلامی

مهران

موسسه بقیه الله الاعظم

30

5/81

100

مرضیه کاتبی

صفرعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

75/82

 

مرضیه کاتبی

صفرعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

28

75

101

سمیرا خدابنده

سیف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

8

82

102

سمیرا خدابنده

سیف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

10

75/80

103

ریحانه نصیری

مجید

موسسه بقیه الله الاعظم

29

80

104

فضه ایمانی نژاد

جلال

موسسه بقیه الله الاعظم

27

85

 

فضه ایمانی نژاد

جلال

موسسه بقیه الله الاعظم

28

25/79

105

معصومه فرجی

محمدرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

9

5/83

106

فاطمه سادات قافله باشی

سیدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

28

75/77

 

فاطمه سادات قافله باشی

سیدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

5/82

107

زینب دائی

شعبان

موسسه بقیه الله الاعظم

11

78

108

شکوفه احمدی

حقعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

1

5/74

109

فاطمه طاهری

محرم

موسسه بقیه الله الاعظم

11

75/79

110

فریده خلیلی

صفر

موسسه بقیه الله الاعظم

30

25/77

111

فاطمه آقایی

یعقوب

موسسه بقیه الله الاعظم

26

5/85

112

شاهده رضایی

حبیب الله

موسسه بقیه الله الاعظم

26

25/80

113

فاطمه رهبر

حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

1

75/77

114

زهرا فخاری

ذکری

موسسه بقیه الله الاعظم

26

75/72

115

فائزه قدوسی

جواد

موسسه بقیه الله الاعظم

26

75/81

116

فائزه قدوسی

جواد

موسسه بقیه الله الاعظم

27

5/83

117

فائزه قدوسی

جواد

موسسه بقیه الله الاعظم

28

25/75

118

زهرا یوسفی

یعقوب علی

موسسه بقیه الله الاعظم

26

25/78

119

طاهره صفری

سیاووش

موسسه بقیه الله الاعظم

15

75/75

120

طاهره صفری

سیاووش

موسسه بقیه الله الاعظم

16

25/81

121

اکرم بهبودی

لطف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

26

25/78

122

پریسا کشتکار

عباس

موسسه بقیه الله الاعظم

10

25/78

123

منیره برزگر

حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

26

25/77

124

فاطمه بهرامی

رحمان

موسسه بقیه الله الاعظم

1

25/82

125

نسیم با جلان

حنیفه

موسسه بقیه الله الاعظم

26

25/84

126

سکینه علی مردانی

غلامحسین

موسسه بقیه الله الاعظم

9

75/78

127

فاطمه علیخانی

نورالدین

موسسه بقیه الله الاعظم

28

5/78

128

هدی شفیعی

محمود

موسسه بقیه الله الاعظم

26

5/85

129

حاجیه یوسفلی

محمدرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

8

25/79

130

یگانه مجیدی

بیژن

موسسه بقیه الله الاعظم

1

82

131

یگانه مجیدی

بیژن

موسسه بقیه الله الاعظم

2

81

133

کبری کرمی

محرم

موسسه بقیه الله الاعظم

26

81

134

بهناز کاتبی

علی اصغر

موسسه بقیه الله الاعظم

27

5/79

135

سمیه مروجی

غیب علی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

85

 

سمیه مروجی

غیب علی

موسسه بقیه الله الاعظم

28

75/83

136

فرشته بهرامی

محمد

موسسه بقیه الله الاعظم

73

83

137

فائزه احمدی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

16

88

138

فائزه احمدی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

17

75/85

139

معصومه خلیلی

حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

26

75/77

140

ساجده امیری

همت علی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75/74

141

سعیده ابراهیمی

ولی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75/82

142

فاطمه گودرزی

شهریار

موسسه بقیه الله الاعظم

26

5/83

143

فاطمه گودرزی

شهریار

موسسه بقیه الله الاعظم

27

5/74

144

فاطمه گودرزی

شهریار

موسسه بقیه الله الاعظم

28

79

148

مرضیه صادقی

رجب

موسسه بقیه الله الاعظم

24

5/74

149

مرضیه صادقی

رجب

موسسه بقیه الله الاعظم

23

25/78

150

شکوفه سلیمانی نیا

مراد

موسسه بقیه الله الاعظم

27

75/87

151

حبیبه ایمانی نژاد

جلال

موسسه بقیه الله الاعظم

28

75/82

152

حبیبه ایمانی نژاد

جلال

موسسه بقیه الله الاعظم

27

25/85

153

حبیبه ایمانی نژاد

جلال

موسسه بقیه الله الاعظم

26

25/84

154

حبیبه ایمانی نژاد

جلال

موسسه بقیه الله الاعظم

25

5/88

155

فاطمه پیله فروشها

محمد

موسسه بقیه الله الاعظم

24

75/77

156

مریم آزارخانی

محمود

موسسه بقیه الله الاعظم

26

75/83

157

زینب دائی

شعبان

موسسه بقیه الله الاعظم

10

5/81

1

خدیجه سلطانی

خدایار

موسسه سیدالساجدین

جزء 30

75/92

2

مریم سلطانی

خدایار

موسسه سیدالساجدین

1

5/85

 

مریم سلطانی

خدایار

موسسه سیدالساجدین

2

25/87

3

زهره جمالی

حمزه علی

موسسه سیدالساجدین

3

75/78

 

زهره جمالی

مقصود

موسسه سیدالساجدین

5

25/85

4

لیلا ملاعلیا

علی

موسسه سیدالساجدین

4

78

5

سوسن همتی

عباس

موسسه سیدالساجدین

27

79

6

سوسن همتی

عباس

موسسه سیدالساجدین

28

82

7

سوسن سلخوری

عباس

موسسه سیدالساجدین

4

5/70

8

مریم اصلی بیگی

هاشم

موسسه سیدالساجدین

27

5/80

9

سهیلا شهسواری

کرمعلی

موسسه سیدالساجدین

2

5/78

11

رقیه بابا

حمزه علی

موسسه سیدالساجدین

1

80

12

نجمه صفرزاده

عزت الله

موسسه سیدالساجدین

27

85

 

نجمه صفر زاده

علی

موسسه سیدالساجدین

26

5/83

13

معصومه رشوندی

شوذب

موسسه سیدالساجدین

5

25/83

14

ستایش غیاثوند

علیحسین

موسسه سیدالساجدین

1

82

15

زهره حسینی

ابراهیم

موسسه سیدالساجدین

26

84

16

زهره حسینی

ابراهیم

موسسه سیدالساجدین

27

81

17

زینب شعبانیان

محمود

موسسه سیدالساجدین

2

5/79

18

زینب شعبانیان

محمود

موسسه سیدالساجدین

1

5/79

19

راضیه امی

عباس

موسسه سیدالساجدین

2

78

20

راضیه امی

عباس

موسسه سیدالساجدین

1

25/78

21

کبری زارع چیان

کاظم

موسسه سیدالساجدین

2

5/80

22

کبری زارع چیان

کاظم

موسسه سیدالساجدین

1

5/78

23

سکینه بهتویی

محرمعلی

موسسه سیدالساجدین

2

87

24

سکینه بهتویی

محرمعلی

موسسه سیدالساجدین

1

5/90

25

زهرا آذربایجانی

محمد

موسسه سیدالساجدین

2

75/87

26

زهرا آذربایجانی

محمد

موسسه سیدالساجدین

1

25/88

27

مریم قموشی

شوذب

موسسه سیدالساجدین

2

75/83

28

مریم قموشی

شوذب

موسسه سیدالساجدین

1

25/82

29

صدیقه داداش پور

یدالله

موسسه سیدالساجدین

1

75/83

30

فاطمه رضایی

مصیب

موسسه سیدالساجدین

2

25/83

31

فاطمه رضایی

مصیب

موسسه سیدالساجدین

1

5/83

33

مهناز درستکار

بنده علی

موسسه سیدالساجدین

2

25/79

34

مهناز درستکار

بنده علی

موسسه سیدالساجدین

3

5/80

35

اکرم شهسواری

حمدالله

موسسه سیدالساجدین

15

75/72

36

اکرم شهسواری

حمدالله

موسسه سیدالساجدین

16

75/78

38

الهام ساعی

مصیب

موسسه سیدالساجدین

5

25/86

39

قمر بیگی

دادعلی

موسسه سیدالساجدین

27

25/82

40

زهرا قلی پور

سیروس

موسسه سیدالساجدین

5

81

41

سمیه هزاره ای

عباس

موسسه سیدالساجدین

3

73

42

زهرا ابوالحسنی یوسفی

ابراهیم

موسسه سیدالساجدین

1

5/75

43

صغری رحیمی

رضا

موسسه سیدالساجدین

5

75/83

45

زهرا امینی

حسن

موسسه سیدالساجدین

1

85

46

شهناز زینالی

رحیم علی

موسسه سیدالساجدین

1

5/86

47

فاطمه یاقوتی

داوود

موسسه سیدالساجدین

1

75/85

48

عاطفه شفیع خانی

بهرامعلی

موسسه سیدالساجدین

4

84

49

مریم سلطانی

خدایار

موسسه سیدالساجدین

2

25/87

50

مریم اکبری

رجب

موسسه سیدالساجدین

5

5/80

51

زلیخا قاسمی

اکبر

موسسه سیدالساجدین

4

5/79

52

فاطمه فیضی

علیرضا

موسسه سیدالساجدین

4

74

53

فریبا تیموری

شعبانعلی

موسسه سیدالساجدین

2

74

54

میترا جمالی

حمزه علی

موسسه سیدالساجدین

1

25/77

55

زهرا غلامحسینی

رسول

موسسه سیدالساجدین

5

25/72

56

فاطمه ارومیه

علیرضا

موسسه سیدالساجدین

1

5/84

57

فاطمه ارومیه

علیرضا

موسسه سیدالساجدین

2

25/85

58

فاطمه قنبری

محمدعلی

موسسه سیدالساجدین

6

5/81

59

اعظم شیرغلامی

محمد

موسسه سیدالساجدین

2

5/85

 

اعظم شیرغلامی

محمد

موسسه سیدالساجدین

1

75/85

 

اعظم شیرخانی

محمد

موسسه سیدالساجدین

1

75/85

60

کبری باباشاهوردی

حبیب

موسسه سیدالساجدین

26

25/83

61

کبری باباشاهوردی

حبیب

موسسه سیدالساجدین

27

25/83

62

فائزه بهشتی فرد

عبدالله

موسسه سیدالساجدین

4

75/79

63

فائزه بهشتی فرد

عبدالله

موسسه سیدالساجدین

5

25/78

64

الهام آقاجانی

محمدجعفر

موسسه سیدالساجدین

8

25/73

65

سیده مهتاب رفیعی

سیداحمد

موسسه سیدالساجدین

4

80

66

سیده مهتاب رفیعی

سیداحمد

موسسه سیدالساجدین

5

75/81

67

زهرا زینلی

جهانگیر

موسسه سیدالساجدین

1

86

68

منیره آقاجانی

محمدجعفر

موسسه سیدالساجدین

6

25/84

69

منیره آقاجانی

محمدجعفر

موسسه سیدالساجدین

7

75/82

70

منیره آقاجانی

محمدجعفر

موسسه سیدالساجدین

8

75/82

71

زینب باقرعطاران

علی

موسسه سیدالساجدین

1

5/77

72

اعظم میر دامادی تبار

علیرضا

موسسه سیدالساجدین

2

5/85

73

اعظم میردامادی تبار

علیرضا

موسسه سیدالساجدین

1

83

74

معصومه گچ پزان

حبیب الله

موسسه سیدالساجدین

2

75/75

 

معصومه گچ پزان

حبیب الله

موسسه سیدالساجدین

1

82

75

فاطمه یخچالی

محمدحسین

موسسه سیدالساجدین

2

78

76

فاطمه یخچالی

محمدحسین

موسسه سیدالساجدین

1

75/83

77

فاطمه عرب

رحمت الله

موسسه سیدالساجدین

4

75/80

78

محدثه کریمی

قدیر

موسسه سیدالساجدین

2

5/84

79

محدثه کریمی

قدیر

موسسه سیدالساجدین

1

84

80

فرزانه خدابنده

علی اکبر

موسسه سیدالساجدین

1

81

81

زهره ذوالقدر

علی اکبر

موسسه سیدالساجدین

4

77

82

مریم آذربایجانی

محمد

موسسه سیدالساجدین

1

75/82

83

فرشته رفیعی

محمد

موسسه سیدالساجدین

2

5/78

 

فرشته رفیعی

محمد

موسسه سیدالساجدین

1

25/77

84

مژگان صفاوردی

ابوالقاسم

موسسه سیدالساجدین

16

75/77

85

فریبا عزیزی

اژدر

موسسه سیدالساجدین

16

79

86

سمیه میرزا بابایی

نقی

موسسه سیدالساجدین

2

75/79

87

فاطمه زارعی

فرج الله

موسسه سیدالساجدین

5

74

88

حاجیه شافعی

محمدحسین

موسسه سیدالساجدین

2

5/81

89

رقیه رضوانی نیا

عزیزالله

موسسه سیدالساجدین

19

73

90

شهیده کریمی

حسین

موسسه سیدالساجدین

16

5/82

91

فهیمه پایدار نیا

محمد

موسسه سیدالساجدین

10

5/72

92

افسانه حمیدی

عباسعلی

موسسه سیدالساجدین

27

25/77

93

سونیا قلی بیگی

محمد

موسسه سیدالساجدین

13

5/78

94

مبینا عسگری

سعید

موسسه سیدالساجدین

6