اسامی پذیرفته شدگان در آزمون شهرداری آبان ماه 95

لازم به ذکر است کسانی که موفق به قبولی در این آزمون نشده اند اسامی آنان در اینجا ذکر نشده است .

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

نام موسسه

جزء

امتیاز

1

اکرم شیخ مرادی

ولی الله

کانون مصباح الهدی

30

91.5

2

اکرم شیخ مرادی

ولی الله

کانون مصباح الهدی

29

91

3

زهرا ربیعی

فرمان

کانون مصباح الهدی

1

90

4

زهرا ربیعی

فرمان

کانون مصباح الهدی

30

90.25

5

زهرا ربیعی

فرمان

کانون مصباح الهدی

29

88

6

محدثه کاتبی

مهدی

کانون مصباح الهدی

1

81.25

7

حمیده محمدی

حسین

کانون مصباح الهدی

1

83

8

مهدیه کاتبی

مهدی

کانون مصباح الهدی

30

80.25

9

ستایش داوودی

محرمعلی

کانون مصباح الهدی

30

83.75

10

زهرا عسگری

اسحاق

کانون مصباح الهدی

30

87.5

11

آسیه بیگم موسوی

سیدعباس

کانون مصباح الهدی

1

77

12

هاجرسلامت

ذبیح الله

کانون مصباح الهدی

30

87.75

13

معصومه صادقی

محمد

کانون مصباح الهدی

30

88.5

14

حدیثه محمدی

حسن

کانون مصباح الهدی

1

90.75

15

حدیثه محمدی

حسن

کانون مصباح الهدی

2

91.75

16

حدیثه محمدی

حسن

کانون مصباح الهدی

30

89.25

17

علی آشوری

شعبان

کانون مصباح الهدی

1

76.5

18

فاطمه تیموری

شکرعلی

کانون مصباح الهدی

30

74.25

19

هانیه عظیمی

مهدی

کانون مصباح الهدی

30

84.5

20

مبینا کاظم لو

ولی الله

کانون مصباح الهدی

30

74.5

21

مرضیه آخوندی

محمدعلی

کانون مصباح الهدی

1

82.25

22

مهدیه علیرضالو

مصطفی

کانون مصباح الهدی

30

78.5

23

فاطمه عرب محمدی

محمد

کانون مصباح الهدی

1

85.75

24

فاطمه خدابنده لو

جمشید

کانون مصباح الهدی

1

84.5

25

مبینا شهسواری

جواد

کانون مصباح الهدی

30

83.25

26

مرضیه همتی

بیژن

کانون مصباح الهدی

30

78.25

27

مریم اسدی

احمد

کانون مصباح الهدی

30

80.5

28

یگانه خیری

محمد

کانون مصباح الهدی

30

83.75

29

کوثر احمدی برزگر

علمدار

کانون مصباح الهدی

30

84.25

30

زهرا کثیرلو

محمد علی

کانون مصباح الهدی

30

76

1

مرضیه خداوردی لو

ابراهیم

کانون رایه الهدی

2

79.5

2

افسانه کاظمی

جمال

کانون رایه الهدی

3

76.25

1

لیلا یوسفی

فتح الله

نورالجواد

2

83.25

2

بتول چوپانی

قوچ علی

نورالجواد

2

87.75

3

محبوبه نوری زاده

غلامرضا

نورالجواد

2

77.25

1

سکینه کشاورز ترک

علی

کانون مدینه النبی(دارالقرآن کوثر)

18

77.5

2

سپیده ترکی

عیسی

کانون مدینه النبی (دارالقرآن کوثر)

21

87

3

نازنین فاطمه افشار

حیدر

کانون مدینه النبی (دارالقرآن کوثر)

2

77

4

محمدعلی اکبری نسب

مقصود

کانون مدینه النبی (دارالقرآن کوثر)

30

81.5

5

مطهره نظری

محمدعلی

کانون مدینه النبی (دارالقرآن کوثر)

30

85.75

6

طاهره نظزی

محمدعلی

کانون مدینه النبی (دارالقرآن کوثر)

30

78.5

7

مریم نظزی

مصطفی

کانون مدینه النبی (دارالقرآن کوثر)

30

83.25

8

نازنین زهرا نجفی

رحمت الله

کانون مدینه النبی (دارالقرآن کوثر)

30

83

9

زهرا هادیان

مجید

کانون مدینه النبی (دارالقرآن کوثر)

1

82.5

10

سید محمدحسین علوی

سیدناصر

کانون مدینه النبی (دارالقرآن کوثر)

2

80.5

11

فاطمه سادات علوی

سیدناصر

کانون مدینه النبی (دارالقرآن کوثر)

1

89.25

1

مرضیه کاتبی

صفرعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

2

82.25

2

پربسا حیدری

سلمان

موسسه بقیه الله الاعظم

5

82

3

پریسا حیدری

سلمان

موسسه بقیه الله الاعظم

6

74.5

4

زهرا مسعودی امین

فرضعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

5

76.5

5

زهرا مسعودی امین

فرضعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

4

74.5

6

سمیه مروجی

غیب علی

موسسه بقیه الله الاعظم

6

76.5

7

حمیده صدیق دوست

جعفر

موسسه بقیه الله الاعظم

26

88.5

8

حمیده صدیق دوست

 

موسسه بقیه الله الاعظم

1

86.5

9

حمیده صدیق دوست

 

موسسه بقیه الله الاعظم

27

83

10

رحیمه طایفه

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

15

81.5

11

سمیه مهدی

قربان

موسسه بقیه الله الاعظم

13

80.75

12

سمیه مهدی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

11

84.25

13

سمیه مهدی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

12

83

14

معصومه گلشاد

اسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

6

77

15

ملیحه نازلی ممقانی

حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

26

78.25

16

ملیحه نازلی ممقانی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

1

75.25

17

حدیقه خداجو

نوروز

موسسه بقیه الله الاعظم

30

87.5

18

حدیقه خداجو

 

موسسه بقیه الله الاعظم

26

87.75

19

فاطمه خان بابایی

اکبر

موسسه بقیه الله الاعظم

26

84.5

20

فاطمه خان بابایی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

27

78.5

21

فاطمه خان بابایی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

28

83.5

22

زهرا سادات قافله باشی

سیدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

27

83.5

23

زهرا سادات قافله باشی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

28

84

24

رقیه شالی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

16

83.25

25

رقیه شالی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

17

77.5

26

فریده جهانی

ایمان

موسسه بقیه الله الاعظم

26

82.5

27

لیلا محمودی

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

26

72.5

28

محترم سادات حسینی

سید حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

27

85.5

29

محترم سادات حسینی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

28

86.25

30

محترم سادات حسینی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

29

85

31

طاهره اثنی عشری

حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

17

73

32

مریم نصیریان

حنیفه

موسسه بقیه الله الاعظم

27

81

33

مریم نصیریان

 

موسسه بقیه الله الاعظم

28

80.75

34

معصومه خدابنده

سیف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

20

77

35

سیده زینت موسوی

سید حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

27

83.5

36

سیده زینت موسوی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

28

84

37

فاطمه رحیمی زاده

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

75.5

38

مهری قنبری

محمدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

9

78.75

39

شهناز مجیدی

فرج الله

موسسه بقیه الله الاعظم

27

76.75

40

شهناز مجیدی

فرج الله

موسسه بقیه الله الاعظم

28

75

41

سهیلا نوری

رمضان

موسسه بقیه الله الاعظم

27

84.5

42

سهیلا نوری

 

موسسه بقیه الله الاعظم

28

81.75

43

لیلا قیاسی

اسماعیل

موسسه بقیه الله الاعظم

27

85.25

44

مهرانه علی محمدی

قربانعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

26

82.25

45

سیده سارا موسوی

سید محمد

موسسه بقیه الله الاعظم

30

90.5

46

سیده سارا موسوی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

26

90.75

47

فاطمه سادت قافله باشی

سیدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

1

83.75

48

فاطمه سادات قافله باشی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

2

83.

49

مریم جعفری صدر

سعید

موسسه بقیه الله الاعظم

27

79.5

50

کبری بیگدلو

اکبر

موسسه بقیه الله الاعظم

30

78.5

51

معصومه خلیلی

صفر

موسسه بقیه الله الاعظم

26

80.75

52

مریم چیتگر

حسن

موسسه بقیه الله الاعظم

30

89.25

53

پریسا کشتکار

عباس

موسسه بقیه الله الاعظم

11

84.75

54

پریسا کشتکار

 

موسسه بقیه الله الاعظم

12

83.25

55

منصوره امینی

نقی

موسسه بقیه الله الاعظم

30

78

56

فاطمه خاتونی

مجید

موسسه بقیه الله الاعظم

30

83

57

مریم تقوایی

حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

30

89

58

فرشته رحمنی

محرم

موسسه بقیه الله الاعظم

30

79.75

59

کبری طرلانی

شعبان عیلی

موسسه بقیه الله الاعظم

19

82

60

کبری طرلانی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

20

80.25

61

کبری طرلانی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

21

83

62

مهدیه کشاورز

علیرضا

موسسه بقیه الله الاعظم

3

75

63

محبوبه امیراحمدی

محمدعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

13

77.75

64

معصومه قلی پور

سهراب

موسسه بقیه الله الاعظم

12

78.25

65

معصومه قلی پور

 

موسسه بقیه الله الاعظم

13

76.75

66

منیره شیرمحمدی

سیف الله

موسسه بقیه الله الاعظم

15

79

67

هدیشفیعی

محمدی

موسسه بقیه الله الاعظم

3

91.25

68

مریم تاچه بندها

اصغر

موسسه بقیه الله الاعظم

19

78.5

69

زینب دایی

شعبان

موسسه بقیه الله الاعظم

13

78.5

70

زهرا فخاری

زکریا

موسسه بقیه الله الاعظم

27

73

71

زهرا فخاری

 

موسسه بقیه الله الاعظم

28

78.25

72

زهرا قنبری

حسینعلی

موسسه بقیه الله الاعظم

28

83.25

73

زهرا قنبری

 

موسسه بقیه الله الاعظم

29

85.5

74

زهرا قنبری

 

موسسه بقیه الله الاعظم

30

84.5

75

محترم سادات حسینی

سید حسین

موسسه بقیه الله الاعظم

30

79.25

76

مرضیه صادقی

رجب

موسسه بقیه الله الاعظم

26

80.75

77

مرضیه صادقی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

27

81.75

78

مرضیه صادقی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

28

79.75

79

لیلا معرفی

ولی الله

موسسه بقیه الله الاعظم

13

90

80

لیلا معروفی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

14

83.75

81

لیلا معروفی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

15

86.25

82

مریم کاظم زاده

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

3

79.5

83

معصومه حمیدی

احمد

موسسه بقیه الله الاعظم

10

79.5

84

معصومه حمیدی

 

موسسه بقیه الله الاعظم

12

87.25

85

محمد مهدی خداوردی

علی

موسسه بقیه الله الاعظم

3

77.25

1

زهرا یوسفی افشار

قاسم

موسسه سیدالساجدین

19

81.5

2

الهام ساعی

مصیب

موسسه سیدالساجدین

7

85.25

3

الهام ساعی

 

موسسه سیدالساجدین

13

81

4

ثریا عباد پور

سهراب

موسسه سیدالساجدین

13

80.5

5

مرحمت نصری

محمد حسین

موسسه سیدالساجدین

2

82.5

6

کبری بابا شاهوردی

حبیب

موسسه سیدالساجدین

1

76

7

کبری باباشاهوردی

 

موسسه سیدالساجدین

3

82.25

8

سمیه بهرامی

ابراهیم

موسسه سیدالساجدین

21

78

9

سیما اینالو

محرم

موسسه سیدالساجدین

21

86

10

سیما اینالو

محرم

موسسه سیدالساجدین

22

85.5

11

مرضیه پاشایی

قوچ علی

موسسه سیدالساجدین

3

83.75

12

مریه پاشایی

 

موسسه سیدالساجدین

2

81.75

13

مرضیه پاشایی

 

موسسه سیدالساجدین

1

76.5

14

گلستان علی آقایی

اسد

موسسه سیدالساجدین

2

79

15

حدیثه داداش پور

یدالله

موسسه سیدالساجدین

3

74

16

حدیثه داداش پور

 

موسسه سیدالساجدین

5

78

17

مولود نانکلی

علی

موسسه سیدالساجدین

28

84.25

18

مولود نانکلی

 

موسسه سیدالساجدین

29

81

19

مولود نانکلی

 

موسسه سیدالساجدین

30

76

20

زهره حسینی

ابراهیم

موسسه سیدالساجدین

1

81.25

21

زهره حسینی

 

موسسه سیدالساجدین

3

80.5

22

هاجر بهبودی

محمد

موسسه سیدالساجدین

3

74

23

هاجر بهبودی

 

موسسه سیدالساجدین

5

72.25

24

فاطمه قموشی رامندی

شوذب

موسسه سیدالساجدین

3

79.5

25

فاطمه قموشی رامندی

 

موسسه سیدالساجدین

4

79

26

فاطمه قموشی رامندی

 

موسسه سیدالساجدین

5

80.75

27

مهری زینلی

چراغعلی

موسسه سیدالساجدین

22

72.5

28

مهری زینلی

 

موسسه سیدالساجدین

21

75.25

29

شهناز زینلی

رحیم علی

موسسه سیدالساجدین

3

85.75

30

شهناز زینلی

 

موسسه سیدالساجدین

4

79.5

31

شهین کریمی

حسین

موسسه سیدالساجدین

19

84

32

زهره اسکندری

عمران علی

موسسه سیدالساجدین

6

79

33

منیره آقاجانی

محمد جعفر

موسسه سیدالساجدین

14

79.25

34

منیره آقاجانی

 

موسسه سیدالساجدین

15

79

35

گوهر مرادی

عیسی

موسسه سیدالساجدین

1

76.25

36

گوهر مرادی

 

موسسه سیدالساجدین

2

75.25

37

مریم زارعی

فرج الله

موسسه سیدالساجدین

1

79.75

38

مریم زارعی

 

موسسه سیدالساجدین

2

80

39

زهرا اسدی

مهدی

موسسه سیدالساجدین

19

79.5

40

زهرا اسدی

مهدی

موسسه سیدالساجدین

18

80.25

41

فاطمه سادات حسینی

سید عباس

موسسه سیدالساجدین

2

78.25

42

مریم سلطانی

خدایار

موسسه سیدالساجدین

8

83.5

43

مریم سلطانی

 

موسسه سیدالساجدین

7

80.75

44

زهره جمالی

حمزه علی

موسسه سیدالساجدین

12

85

45

زهره جمالی

 

موسسه سیدالساجدین

9

88.5

46

زهره قنبری

نادر علی

موسسه سیدالساجدین

30

86

47

زهره قنبری

 

موسسه سیدالساجدین

1

82.25

48

زهرا قلی پور

سیروس

موسسه سیدالساجدین

14

80

49

فاطمه رضایی

حبیب الله

موسسه سیدالساجدین

26

93.5

50

اعظم نصری

معصوم علی

موسسه سیدالساجدین

2

84

51

اعظم حسنی

 

موسسه سیدالساجدین

2

78.5

52

منیره آشوری

عبدالله

موسسه سیدالساجدین

2

83.5

53

ندا محتشم شاد

سیدرضا

موسسه سیدالساجدین

1

83.5

54

ندا محتشم شاد

 

موسسه سیدالساجدین

2

82.5

55

سمیه شفیع آبادی

قاسم

موسسه سیدالساجدین

1

78.25

56

عذرا حسینی

تقی

موسسه سیدالساجدین

1

81

57

عذرا حسینی

 

موسسه سیدالساجدین

2

83.25

58

منیره آشوری

عبدالله

موسسه سیدالساجدین

1

82.5

59

سهیلا محمدی منش

عبدالله

موسسه سیدالساجدین

1

85.25

60

سهیلا محمدی منش

 

موسسه سیدالساجدین

2

91

61

محترم طلائیان

اکبر

موسسه سیدالساجدین

17

74.5

62

اقدس حسن پور

ابوالفضل

موسسه سیدالساجدین

1

77.75

63

مهری خباز قاسمی

ابراهیم

موسسه سیدالساجدین

5

73.75

64

فرحناز زارع

قدرت الله

موسسه سیدالساجدین

30

83.25

65

فرحناز زارع

 

موسسه سیدالساجدین

1

74.5

66

فرحناز زارع

 

موسسه سیدالساجدین

2

81.5

67

فرحناز زارع

 

موسسه سیدالساجدین

3

77.5

68

فاطمه علیخانی

همت

موسسه سیدالساجدین

1

84

69

فاطمه علیخانی

 

موسسه سیدالساجدین

2

86

70

فاطمه علیخانی

 

موسسه سیدالساجدین

3

83.75

71

فاطمه علیخانی

 

موسسه سیدالساجدین

4

82.25

72

فاطمه علیخانی

 

موسسه سیدالساجدین

5

85.25

73

فرزانه کاشی زاده

جواد

موسسه سیدالساجدین

19

85

74

فرزانه کاشی زاده

 

موسسه سیدالساجدین

20

77.25

75

رفعت شکریان زاده

ابراهیم

موسسه سیدالساجدین

1

73.25

76

رفعت شکریان زاده

 

موسسه سیدالساجدین

2

74.25

77

سونیا قلی بیگی

محمد

موسسه سیدالساجدین

18

84

78

سونیا قلی بیگی

 

موسسه سیدالساجدین

19

83.25

79

شهناز نصیران

حنیفه

موسسه سیدالساجدین

4

80.75

80

زهرا اکبری

علی

موسسه سیدالساجدین

12

81.5

81

مریم اکبری

رجب

موسسه سیدالساجدین

12

83.25

82

مریم اکبری

 

موسسه سیدالساجدین

7

80.75

83

فاطمه نصیری

محرمعلی

موسسه سیدالساجدین

11

79.5

84

فاطمه زارعی

فرج الله

موسسه سیدالساجدین

7

74.5

85

ربابه میرطایفه

محمد

موسسه سیدالساجدین

3

80

86

ربابه میرطایفه

 

موسسه سیدالساجدین

4

75.75

87

معصومه رشوندی

علی

موسسه سیدالساجدین

12

82.5

88

معصومه رشوندی

 

موسسه سیدالساجدین

2

79.75

89

سکینه طاهری

محمدحسین

موسسه سیدالساجدین

2

74.75

90

سکینه طاهری

 

موسسه سیدالساجدین

3

75.5

91

سیده سکینه موسوی دژکام

حسین

موسسه سیدالساجدین

1

82.25

92

فاطمه عرب

رحمت الله

موسسه سیدالساجدین

11

83.5

93

فاطمه عرب

 

موسسه سیدالساجدین

12

82.25

94

زهرا اسکندری

عمران علی

موسسه سیدالساجدین

4

70.75

95

مرجان باباشاه وردی

حبیب

موسسه سیدالساجدین

1

71.25

96

طیبه شیخ سلیمی

علی اصغر

موسسه سیدالساجدین

8

77.75

97

زینب گرامی پور

جواد

موسسه سیدالساجدین

20

82

98

زهرا عظیمیان

ابوالقاسم

موسسه سیدالساجدین

4

84.5

99

اعظم بهرامی

عظیم

موسسه سیدالساجدین

10

85.75

100

صغری سلطان شاه

مروت

موسسه سیدالساجدین

19

83

101

صغری سلطان شاه

 

موسسه سیدالساجدین

17

81.5

102

صغری سلطان شاه

 

موسسه سیدالساجدین

16

80.5

103

مرضیه کفشدوزها

علی اکبر

موسسه سیدالساجدین

19

80

104

مرضیه دهباشی پور

محمد

موسسه سیدالساجدین

27

73.5

105

فاطمه دهباشی پور

محمد

موسسه سیدالساجدین

27

77.75

106

شهره بانو آزاد

ایمان قلی

موسسه سیدالساجدین

6

82.25

107

شهره بانو آزاد

 

موسسه سیدالساجدین

8

88.75

108

شهره بانو آزاد

 

موسسه سیدالساجدین

7

83.25

109

زهرا خوش خصلت

علی اکبر

موسسه سیدالساجدین

27

81.25

110

فاطمه افشار

احسان الله

موسسه سیدالساجدین

19

81.25

111

اعظم شیر غلامی

محمد

موسسه سیدالساجدین

8

83.75

112

مریم قموشی رامندی

شوذب

موسسه سیدالساجدین

7

78.75

113

مریم قموشی رامندی

 

موسسه سیدالساجدین

8

76

114

زهرا آذربایجانی

محمد

موسسه سیدالساجدین

3

83.75

115

زهرا آذربایجانی

 

موسسه سیدالساجدین

8

87

116

زهرا آذربایجانی

 

موسسه سیدالساجدین

4

87.75

117

زهرا آذربایجانی

 

موسسه سیدالساجدین

5

83.75

118

معصومه مالامیر

سیروس

موسسه سیدالساجدین

28

78

119

معصومه مالامیر

 

موسسه سیدالساجدین

26

76.75

120

معصومه مالامیر

 

موسسه سیدالساجدین

27

76

121

محبوبه ساریخانی

محمد حسین

موسسه سیدالساجدین

27

81

122

محبوبه ساریخانی

 

موسسه سیدالساجدین

28

79.5

123

محبوبه ساریخانی

 

موسسه سیدالساجدین

26

78.5

124

مریم اروجی

فتحعلی

موسسه سیدالساجدین

18

75

125

محدثه سلطانی

حسن

موسسه سیدالساجدین

30

83

126

زهرا حبیبی

عباس

موسسه سیدالساجدین

28

82.75

127

فریبا عزیزی

اژدر

موسسه سیدالساجدین

20

79

128

فریبا عزیزی

 

موسسه سیدالساجدین

21

79.75

129

فریبا عزیزی

 

موسسه سیدالساجدین

22

80.5

130

زهره دوستی

محرم

موسسه سیدالساجدین

7

82.5

131

زهره دوستی

 

موسسه سیدالساجدین

8

83.25

132

اعظم میردامادی تبار

علیرضا

موسسه سیدالساجدین

8

76.75

133

مهناز درستکار

بندعلی

موسسه سیدالساجدین

11

82

134

مرضیه کاظم خانی

علاء الدین

موسسه سیدالساجدین

17

84

135

مرضیه کاظم خانی

 

موسسه سیدالساجدین

20

76.75

136

مرضیه کاظم خانی

 

موسسه سیدالساجدین

21

83

137

مینا متفکر

محمد

موسسه سیدالساجدین

27

80.75

138

زهرا باقرآبادی

رضا

موسسه سیدالساجدین

27

80

139

زهرا باقرآبادی

 

موسسه سیدالساجدین

28

82.75

140

رقیه نصیری

محمد حسین

موسسه سیدالساجدین

15

70.5

141

مهناز عسگری

علی اکبر

موسسه سیدالساجدین

4

82.75

142

مهناز عسگری

 

موسسه سیدالساجدین

8

82

143

فهیمه پایدارنیا

محمد

موسسه سیدالساجدین

18

77.25

144

فاطمه زارعی

فرج الله

موسسه سیدالساجدین

12

72.25

145

فاطمه شیری

رستم

موسسه سیدالساجدین

8

75.75

146

ملیکا شهرزادپور

محمدحسین

موسسه سیدالساجدین

30

76.25

147

مهسا بخاری

اسماعیل

موسسه سیدالساجدین

30

85.75

148

مرضیه بابا خانی

رضا

موسسه سیدالساجدین

30

83.25

149

مرضیه باباخانی

 

موسسه سیدالساجدین

 

78.25

150

سپیده رفیعی

مرتضی

موسسه سیدالساجدین

30

77.75

151

فرشته صفری

سهراب

موسسه سیدالساجدین

30

77.25

152

هستی کوچک علی

منصور

موسسه سیدالساجدین

30

81.75

153

محمدعلی شهسواری

مصیب

موسسه سیدالساجدین

3

72

154

محمدعلی شهسواری

 

موسسه سیدالساجدین

9

78.5

155

محمدعلی شهسواری

 

موسسه سیدالساجدین

10

76.75

156

محمدعلی شهسواری

 

موسسه سیدالساجدین

11

77.25

157

فاطمه آقا کاشی

ولی الله

موسسه سیدالساجدین

1

84.5

158

ناهید آقاکاشی

تقی

موسسه سیدالساجدین

1

84.75

159

سیده معصومه موسوی

سید محمد

موسسه سیدالساجدین

30

74.25

160

رقیه مشایخی

رضا

موسسه سیدالساجدین

30

81.75

161

محمد مهدی خداوردی

علی

موسسه سیدالساجدین

3

77.25

162

مژگان صفاوردی

ابوالقاسم

موسسه سیدالساجدین

20

81

163

مژگان صفاوردی

 

موسسه سیدالساجدین

21

74.25

164

مژگان صفاوردی

 

موسسه سیدالساجدین

22

74.75

165

ریحانه سادات حسینی

عباس

موسسه سیدالساجدین

1

82.5

166

رقیه سادات حسینی

سید علی اکبر

موسسه سیدالساجدین

2

83.75

167

ستایش غیاثوند

حسین

موسسه سیدالساجدین

4

77.5

168

ستایش غیاثوند

 

موسسه سیدالساجدین

7

73.5

169

سیده آتوسا حسینی فرد

سیدمحمدحسین

موسسه سیدالساجدین

3

72.75

170

محمد مهدی گنجه پور

محمدرضا

موسسه سیدالساجدین

30

81

171